اولین دیگر

امیر هستم[۲۵ ساله]؛ در مرحله اول یه همسر و پدر، که این پیوند های عاطفی به ترتیب بیش از ۸ و ۴ سال قدمت دارن. به گذشته که فکر میکنم اولین گزاره هایی که از ذهنم عبور میکنه، جاده پر…