شروع با وردپرس

ابتدا دو نکته » این؛ اولین دیدار عمیق و ژرف من با سیستم وردپرس هست، لذا اصلا در وردپرس حرفه ای نیستم. دوم اینکه اصولا تا اینجای کار به تخصصم در php متکی بودم نه هسته وردپرس (درحال یادگیری هستم).